ČeskyDeutschEnglish

Hotel Bílá Růže Strakonice

Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem tohoto dokumentu jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hotel Bílá růže * * * Strakonice – Ing. Soukup Robert, IČ: 70512817, DIČ: CZ7805041717, se sídlem: Palackého náměstí 80, 386 01 Strakonice, Česká Republika – dále jen „HBR“. Podstatou tohoto dokumentu je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v Hotelu Bílá růže * * * Strakonice. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením Nabídky HBR, resp. Objednávky Objednatele/Klienta (dále jen „Nabídka“) – uznává Objednatel/Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1.

Objednávky ubytovacích a souvisejících služeb v HBR musí mít písemnou formu (faxem nebo elektronickou poštou). Podpisem Nabídky (potvrzením emailu) vyjádří objednatel souhlas se službami, termíny a cenami v ní specifikovaných. Po obdržení potvrzené Nabídky se ujednání v ní uvedená stávají pro HBR závazná, HBR je tímto okamžikem povinen služby specifikované v potvrzené nabídce řádně poskytnout a objednatel tyto odebrat a zaplatit za oprávněnou osobou objednatele.

1.2.

Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou HBR i objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. VOP.

2. Platební podmínky

2.1.

Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany HBR, jež jsou specifikovány v potvrzené Nabídce. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si HBR právo zrušit sjednanou rezervaci.

2.2.

Objednatel si zavazuje poskytnout HBR (požaduje-li to HBR) zálohu ve výši a termínu splatnosti stanovených v Nabídce. Nebude-li záloha Objednavatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si HBR právo zrušit sjednanou rezervaci.

2.3.

Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) ve lhůtě splatnosti v nich uvedené, tj. do 14 dnů od jejich vystavení, není-li sjednáno jinak. Písemné reklamace mohou být uplatněny pouze do doby splatnosti příslušné faktury, HBR si na jejich vyřízení vyhrazuje lhůtu 14 dnů ode dne jejich doručení. Částka faktury nepodléhající reklamaci je splatná v původním termínu splatnosti faktury.

2.4.

Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet HBR, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

2.5.

Po dohodě s HBR má objednatel možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či platební kartou.

2.6.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má HBR právo uplatnit po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každá započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.7.

HBR si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

2.8.

Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá méně uvedené v potvrzené Nabídce. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným ČNB platným ke dni poskytnutí služby.

3. Storno podmínky

3.1.

Zrušení, odklady, úpravy rezervací mají za následek poplatky stanovené v tomto odstavci, které je povinen zaplatit objednatel HBR. Tento poplatek se vždy vztahuje na předběžnou celkovou cenu. Objednatel souhlasí s tím, že v případě zrušení, odkladu, úpravy či přesunutí rezervace na jiné období uhradí následující poplatky: a) u jednotlivců a skupin do 9 osob - v případě oznámení storna do 48 hodin (v top termínech 14 dnů) včetně před oznámeným příchodem nejsou účtovány žádné storno poplatky. - storno poplatky ve výši 100 % z prvních dvou nocí objednaného pokoje bez DPH u jednotlivců/ z celkové ceny za první dvě noci objednaných pokojů bez DPH u skupin, provede-li storno objednávky ve lhůtě kratší než 48 hodin (v top termínech 14 dnů) před oznámeným příchodem, příp. nenastoupí-li bez provedení storna. b) u skupin (10 a více osob) - v případě oznámení storna do 28 dnů před oznámeným dnem příchodu nejsou účtovány žádné storno poplatky, - storno poplatky ve výši 20 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 15 do 28 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, - storno poplatky ve výše 50 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 7 do 14 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, - storno poplatky ve výši 100 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 1 do 6 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, v den nájezdu, příp. nenastoupí-li bez provedení storna. Cenou pokoje se pro účely této smlouvy rozumí cena za ubytování a bufetovou snídani, místní poplatky a DPH v zákonné výši.

3.2.

Dojde-li ze strany odběratele ke snížení počtu pokojů o 25% a více z původního počtu pokojů u konkrétní objednané skupiny, hotel účtuje poplatek dle níže uvedeného:

  1. 21-2 dny před příjezdem ve výši 50 % ceny objednaného ubytování 1. noci
  2. méně než 2 dny před příjezdem ve výši 100 % ceny objednaného ubytování 1. noci

3.3.

Objednatel je povinen uhradit HBR storno poplatek dle ustanovení 3.1. VOP do 14 dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 3.3. VOP. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit HBR vedle částky odpovídající storno poplatku též smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

3.4.

Storno objednávky je nutno učinit v písemné formě (faxem či elektronicky), a to u osoby zařizující dle potvrzené nabídky klientovu objednávku, jež je povinna přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

4. Reklamace

4.1.

Reklamaci služeb poskytnutých HBR je objednatel povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené nabídky zařizuje jeho objednávku, bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v HBR, příp. v písemné (faxové či elektronické) formě, a to nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5. Jurisdikce

5.1.

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany HBR včetně souvisejících služeb HBR se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu HBR bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele/Klienta.

6. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek WHS

6.1.

Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek HBR, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

7. Vyšší moc

7.1.

Není-li HBR při veškerém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči WHS žádné sankce či ekvivalentní nároky.

8. Ostatní ujednání

8.1.

Nedojde-li mezi HBR a objednavatelem ke shodě ve věcech týkajících se objednatelem dodatečně požadovaných změn, vyhrazuje si HBR právo objednávku zrušit a požadovat od objednatele úhradu storno poplatku v souladu s článkem 3. VOP, přičemž sjednaná cena bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

8.2.

Objednatel bere na vědomí, že odpovědnost HBR, objednatel a popř. jeho klientů se řídí ust. § 420 a násl. Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.3.

HBR je oprávněn při příjezdu „Klientů-Studentských skupin“ vybírat od těchto v recepci HBR vratnou zálohu ve výši 20,00 EUR/osoba/pobyt, která slouží k úhradě případných škod způsobených klienty – studenty nebo neuhrazením svévolně čerpaných služeb (minibary, telefony, atd.) HBR se zavazuje při odjezdu klientů-Studentů po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, vrátit těmto Klientům-Studentům.

8.4.

Za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu má HBR právo, po dohodě s objednatelem, ukončit pobyt bez náhrady, popř. účtovat Klientovi smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy dle č. IV. Odst. 3. Této smlouvy nebo paušálně 50,00 EUR/pokoj /noc.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Veškeré sporné otázky budou HBR a Objednatel/Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

9.2.

VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 06. 2014.


HOTEL BÍLÁ RŮŽE Strakonice

Palackého náměstí 80
Strakonice 386 01
Česká Republika

Tel: +420 383 321 946
Fax: +420 383 326 822

E-mail: info@hotelruzest.cz

Restaurace
Tel: +420 383 321 946
E-mail: restaurant.br@seznam.cz

Hotel Strakonice - cards

REZERVACE HOTELU

Pokoj

1 1
Pokoj I

Prostorný jednolůžkový pokoj (dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou) s LCD TV, SAT, rádio. Některé pokoje mají balkon. Velmi klidné pokoje.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Vana nebo sprcha, Služba buzení/Budík, Budík
Velikost pokoje: 28 m²
Velikost postele: 1 x jednolůžková postel

CZK 985,--
22 1
Pokoj II

Prostorný dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a LCD TV, SAT, rádio. Některé pokoje mají balkon. Velmi klidné pokoje.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Vana nebo sprcha, Služba buzení/Budík, Budík
Velikost pokoje: 28 m²
Velikost postele: 1 x manželská postel nebo 2 x jednolůžková postel

CZK 1.540,--
333 1
Pokoj III

Prostorný třílůžkový pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, LCD TV, SAT, rádio. Pokoje s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 60 m²
Velikost postele: 1 x jednolůžková postel, 1 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 1.990,--
4444 1
Pokoj IV

Velký čtyřlůžkový pokoj s dvěma manželskými postelemi, LCD TV, SAT, rádio. Pokoj s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 70 m²
Velikost postele: 2 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 2.550,--

Apartmán

1 1
Apartmán Apartmán

Velký podkrovní apartmán s třemi ložnicemi (max. 3 x manželská postel), 2 x obývací pokoj, 2 x LCD TV, SAT, rádio. Koupelna 2 x s vanou a toaletou. Apartmán s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 240 m²
Velikost postele: 3 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 1.590,--
22 1
Apartmán Apartmán

Velký podkrovní apartmán s třemi ložnicemi (max. 3 x manželská postel), 2 x obývací pokoj, 2 x LCD TV, SAT, rádio. Koupelna 2 x s vanou a toaletou. Apartmán s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 240 m²
Velikost postele: 3 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 1.990,--
Příjezd:

Odjezd:

Jméno a příjmení:

Firma:

Telefon:

E-mail:Souhlasím se Všeobecnými podmínkami.
Jedná se o nezávaznou objednávku, která musí být potvrzena ze strany hotelu.
Mapa stránek hotelu Strakonice | Všeobecné obchodní podmínky | Hlavní stránka » Všeobecne obchodni podmínky
Všechna práva vyhrazena Hotel Bílá Růže | Butab.cz