ČeskyDeutschEnglish

Hotel Bílá Růže Strakonice

Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice Hotel Bílá Růže Strakonice

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Předmětem tohoto dokumentu jsou Všeobecné obchodní podmínky společnosti Hotel Bílá růže * * * Strakonice – Ing. Soukup Robert, IČ: 70512817, DIČ: CZ7805041717, se sídlem: Palackého náměstí 80, 386 01 Strakonice, Česká Republika – dále jen „HBR“. Podstatou tohoto dokumentu je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb v Hotelu Bílá růže * * * Strakonice. VOP jsou nedílnou součástí všech ujednání, pokud nejsou obchodní vztahy upraveny smlouvou, ve které je uvedeno jinak. Potvrzením Nabídky HBR, resp. Objednávky Objednatele/Klienta (dále jen „Nabídka“) – uznává Objednatel/Klient následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

1. Objednávka a přijetí objednávky

1.1.

Objednávky ubytovacích a souvisejících služeb v HBR musí mít písemnou formu (faxem nebo elektronickou poštou). Podpisem Nabídky (potvrzením emailu) vyjádří objednatel souhlas se službami, termíny a cenami v ní specifikovaných. Po obdržení potvrzené Nabídky se ujednání v ní uvedená stávají pro HBR závazná, HBR je tímto okamžikem povinen služby specifikované v potvrzené nabídce řádně poskytnout a objednatel tyto odebrat a zaplatit za oprávněnou osobou objednatele.

1.2.

Budou-li objednatelem, příp. jím určenou osobou/zastupující osobou, objednány dodatečně další služby, jsou HBR i objednatel povinni postupovat v souladu s ustanovením 1.1. VOP.

2. Platební podmínky

2.1.

Objednatel je povinen uhradit cenu za služby poskytnuté ze strany HBR, jež jsou specifikovány v potvrzené Nabídce. Nebude-li záloha Objednatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si HBR právo zrušit sjednanou rezervaci.

2.2.

Objednatel si zavazuje poskytnout HBR (požaduje-li to HBR) zálohu ve výši a termínu splatnosti stanovených v Nabídce. Nebude-li záloha Objednavatelem uhrazena ve sjednané výši a určeném termínu, vyhrazuje si HBR právo zrušit sjednanou rezervaci.

2.3.

Objednatel se zavazuje uhradit daňové doklady (faktury) ve lhůtě splatnosti v nich uvedené, tj. do 14 dnů od jejich vystavení, není-li sjednáno jinak. Písemné reklamace mohou být uplatněny pouze do doby splatnosti příslušné faktury, HBR si na jejich vyřízení vyhrazuje lhůtu 14 dnů ode dne jejich doručení. Částka faktury nepodléhající reklamaci je splatná v původním termínu splatnosti faktury.

2.4.

Platba je považována za uskutečněnou až v okamžiku, kdy je připsána na účet HBR, jež je uveden na daňovém dokladu (faktura).

2.5.

Po dohodě s HBR má objednatel možnost zaplatit za poskytnuté služby hotově či platební kartou.

2.6.

Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou platby za poskytnuté služby, má HBR právo uplatnit po objednateli vedle zaplacení dlužné částky také smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každá započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti daňového dokladu (faktury) do jeho zaplacení.

2.7.

HBR si vyhrazuje právo použít kteroukoliv platbu objednatele k uhrazení jeho nejstarší pohledávky/nejstarších pohledávek po splatnosti.

2.8.

Veškeré platby budou uskutečněny v měně, která odpovídá méně uvedené v potvrzené Nabídce. Ceny v měně EUR budou kalkulovány aktuálním kursem stanoveným ČNB platným ke dni poskytnutí služby.

3. Storno podmínky

3.1.

Zrušení, odklady, úpravy rezervací mají za následek poplatky stanovené v tomto odstavci, které je povinen zaplatit objednatel HBR. Tento poplatek se vždy vztahuje na předběžnou celkovou cenu. Objednatel souhlasí s tím, že v případě zrušení, odkladu, úpravy či přesunutí rezervace na jiné období uhradí následující poplatky: a) u jednotlivců a skupin do 9 osob - v případě oznámení storna do 48 hodin (v top termínech 14 dnů) včetně před oznámeným příchodem nejsou účtovány žádné storno poplatky. - storno poplatky ve výši 100 % z prvních dvou nocí objednaného pokoje bez DPH u jednotlivců/ z celkové ceny za první dvě noci objednaných pokojů bez DPH u skupin, provede-li storno objednávky ve lhůtě kratší než 48 hodin (v top termínech 14 dnů) před oznámeným příchodem, příp. nenastoupí-li bez provedení storna. b) u skupin (10 a více osob) - v případě oznámení storna do 28 dnů před oznámeným dnem příchodu nejsou účtovány žádné storno poplatky, - storno poplatky ve výši 20 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 15 do 28 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, - storno poplatky ve výše 50 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 7 do 14 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, - storno poplatky ve výši 100 % z celkové ceny za všechny objednané a potvrzené služby bez DPH, provede-li storno objednávky ve lhůtě od 1 do 6 dnů včetně před oznámeným dnem příchodu, v den nájezdu, příp. nenastoupí-li bez provedení storna. Cenou pokoje se pro účely této smlouvy rozumí cena za ubytování a bufetovou snídani, místní poplatky a DPH v zákonné výši.

3.2.

Dojde-li ze strany odběratele ke snížení počtu pokojů o 25% a více z původního počtu pokojů u konkrétní objednané skupiny, hotel účtuje poplatek dle níže uvedeného:

  1. 21-2 dny před příjezdem ve výši 50 % ceny objednaného ubytování 1. noci
  2. méně než 2 dny před příjezdem ve výši 100 % ceny objednaného ubytování 1. noci

3.3.

Objednatel je povinen uhradit HBR storno poplatek dle ustanovení 3.1. VOP do 14 dnů ode dne oznámení storna objednávky dle ustanovení 3.3. VOP. Nebude-li storno poplatek řádně uhrazen, je objednatel povinen zaplatit HBR vedle částky odpovídající storno poplatku též smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení počínaje prvním dnem následujícím po dni splatnosti storno poplatku do jeho zaplacení.

3.4.

Storno objednávky je nutno učinit v písemné formě (faxem či elektronicky), a to u osoby zařizující dle potvrzené nabídky klientovu objednávku, jež je povinna přijaté storno ve stejné formě bez zbytečného odkladu potvrdit.

4. Reklamace

4.1.

Reklamaci služeb poskytnutých HBR je objednatel povinen uplatnit u osoby, jež podle potvrzené nabídky zařizuje jeho objednávku, bezodkladně po zjištění nedostatků v místě jejich poskytnutí, tj. v HBR, příp. v písemné (faxové či elektronické) formě, a to nejpozději následující den po skončení ubytování. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

5. Jurisdikce

5.1.

Veškeré eventuální spory vzniklé v souvislosti s poskytnutím ubytování ze strany HBR včetně souvisejících služeb HBR se řídí českým právním řádem a budou řešeny u obecného soudu HBR bez ohledu na sídlo/bydliště objednatele/Klienta.

6. Souhlas se zasíláním obchodních nabídek WHS

6.1.

Objednatel souhlasí se zasíláním obchodních nabídek HBR, jež je uskutečňováno v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

7. Vyšší moc

7.1.

Není-li HBR při veškerém úsilí schopen dostát sjednaným podmínkám v důsledku zásahu vyšší moci, má bez dalšího právo objednávku zrušit, popř. ji přiměřeně změnit. Vyšší mocí se rozumí zejména válka, mobilizace, vnitřní nepokoje, konfiskace, stávka, výluka, poškození hotelu a jeho zařízení následkem živelných pohrom či při vnitřních nepokojích, vývozní a dovozní omezení, exploze, epidemie, nedostatek materiálu zapříčiněný z výše uvedených důvodů, v případě zásahu vyšší moci není objednavatel oprávněn uplatňovat vůči WHS žádné sankce či ekvivalentní nároky.

8. Ostatní ujednání

8.1.

Nedojde-li mezi HBR a objednavatelem ke shodě ve věcech týkajících se objednatelem dodatečně požadovaných změn, vyhrazuje si HBR právo objednávku zrušit a požadovat od objednatele úhradu storno poplatku v souladu s článkem 3. VOP, přičemž sjednaná cena bude odpovídat dohodnuté ceně bez připočtení těch dodatečně objednaných služeb, které byly příčinou zrušení objednávky.

8.2.

Objednatel bere na vědomí, že odpovědnost HBR, objednatel a popř. jeho klientů se řídí ust. § 420 a násl. Zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

8.3.

HBR je oprávněn při příjezdu „Klientů-Studentských skupin“ vybírat od těchto v recepci HBR vratnou zálohu ve výši 20,00 EUR/osoba/pobyt, která slouží k úhradě případných škod způsobených klienty – studenty nebo neuhrazením svévolně čerpaných služeb (minibary, telefony, atd.) HBR se zavazuje při odjezdu klientů-Studentů po vypořádání případných pohledávek dle tohoto odstavce tuto kauci, případně její část, vrátit těmto Klientům-Studentům.

8.4.

Za hrubé porušení ubytovacího řádu hotelu má HBR právo, po dohodě s objednatelem, ukončit pobyt bez náhrady, popř. účtovat Klientovi smluvní pokutu až do výše celé vratné zálohy dle č. IV. Odst. 3. Této smlouvy nebo paušálně 50,00 EUR/pokoj /noc.

9. Závěrečná ustanovení

9.1.

Veškeré sporné otázky budou HBR a Objednatel/Klient řešit přednostně osobním či písemným kontaktem a soudní spor budou považovat za krajní řešení.

9.2.

VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01. 06. 2014.
PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ ÚDAJŮ OBCHODNÍCH PARTNERŮ

1. ÚVOD

Toto Prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na zpracování veškerých osobních údajů spotřebitelů, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů („obchodní partneři“) společností Ing. Soukup Robert se sídlem na adrese Strakonice, Palackého náměstí 80,

PSČ 386 01, IČ: 70512817 (dále označována jako „Naše společnost“ nebo my). Toto Prohlášení o ochraně údajů se nevztahuje na údaje související s obchodní činností, ani na údaje o společnostech.

Naše společnost je správcem osobních údajů obchodního partnera. V tomto prohlášení je uvedeno, kdo jsme a pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje a jiné informace o Vás. V případě, že budete mít dotazy, můžete využít kontaktů na konci tohoto prohlášení.

Toto prohlášení o ochraně údajů je účinné od 25. 5. 2018. Poslední úpravy byly provedeny dne 30.05.2018. Toto prohlášení se může průběžně měnit v čase a jeho aktuální verze je vždy zveřejněna na naší webové stránce. Budou-li provedeny významné změny, budeme Vás o tom aktivně informovat.

2. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje při provádění obchodních transakcí mezi Vámi a Naší společností, navštívíte-li naše webové stránky nebo aplikace nebo v rámci jiného kontaktu s námi.

A. Odpovědi na Vaše dotazy

Budete-li nás kontaktovat, budeme Vaše osobní údaje používat za účelem reakce a odpovědi na Vaše dotazy.

Za tímto účelem

- zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, pokud nám Vaše osobní údaje poskytnete,

- zpracováváme Vaše jméno, kontaktní údaje, Vaši korespondenci s námi, Vaše dotazy, a veškeré ostatní osobní údaje, které jsou nezbytné pro zodpovězení Vašich dotazů.

B. Rozvoj a zlepšování produktů anebo služeb

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem vyhodnocení, analýzy a zlepšování našich produktů a (zákaznických) služeb.

Používáme Vaše osobní údaje pro analýzu chování zákazníků a provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb.

Když používáte naši webovou stránku nebo aplikaci či zadáváte nebo hledáte údaje prostřednictvím této webové stránky nebo aplikace, zpracováváme Vaše osobní údaje také za účelem sestavování analytických zpráv. Vaše osobní údaje

používáme pro analýzu chování zákazníků, provádění odpovídajících úprav našich produktů a služeb za účelem jejich zlepšování. To znamená, že analyzujeme, jak často čtete naše newslettery, jak často navštěvujete naši webovou stránku a

aplikace, na které stránky klikáte a jaké produkty a služby nakupujete prostřednictvím naší webové stránky a aplikace. Za účelem doplnění naší databáze užívané pro výše uvedené účely můžeme obstarávat doplňující údaje z veřejných zdrojů.

Za tímto účelem

- zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zlepšovat naše produkty a služby,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako Vaše jméno a datum narození, informace o platbách a kredibilitě a korespondence s Naší společností. Navíc zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes naši webovou stránku nebo které byly generovány při použití naší webové stránky, a technické

údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek.

- Pokud se rozhodnete zúčastnit našich průzkumů, můžeme Vás požádat, abyste nám poskytli Vaše osobní údaje, jako je Vaše adresa, e-mailová adresa, Vaše jméno a datum narození. Pro tyto účely můžeme také použít osobní údaje, které jste nám poskytli v rámci některého průzkumu.

C. Vyhodnocení a přijetí zákazníka, dodavatele nebo obchodního partnera

Budete-li nás kontaktovat, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely potvrzení a ověření Vaší identity a dále pro účely vyhodnocení a ověření možnosti další spolupráce. Naše společnost bude dále zpracovávat Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je kontrola a porovnání se záznamy dostupnými ve veřejných registrech státních a dozorových

orgánů.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, informace o platbách a kredibilitě a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností.

D. Uzavření a plnění smlouvy

Jestliže jste si od nás koupili produkt nebo službu jako zákazníci nebo spolupracujete-li s námi jako dodavatelé nebo obchodní partneři, zpracováváme Vaše osobní údaje pro administrativní účely, jako je odesílání faktur a provádění plateb.

Vaše osobní údaje používáme také za účelem dodávání, přijímání a správy našich nebo Vašich produktů a služeb. Naše společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem dalšího plnění naší smlouvy, včetně dodávky zákaznických služeb. Požadujete-li přístup do prostor Naší společnosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro účely kontroly.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje, protože je to nezbytné pro uzavření smlouvy mezi Vámi a Naší společností. Naše společnost nemůže uzavírat smlouvy, aniž by získala požadované informace,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum

narození, platební informace a podrobnosti o Vaší korespondenci s Naší společností.

 

E. Řízení vztahů a marketing

Používáme informace uložené v databázi našich zákazníků, abychom Vám mohli odesílat vhodné nabídky a newslettery, jakož i za účelem poskytování zákaznických služeb, provádění správy účtů a zasílání aktualit. Vaše osobní údaje také používáme za účelem vývoje, provádění a analýzy marketingových průzkumů a marketingových strategií.

Za tímto účelem

- při zasílání newsletterů a/nebo marketingové a jiné vzájemné komunikaci zpracováváme Vaše osobní údaje na základě

Vašeho souhlasu. Navíc zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu za účelem zlepšení naší marketingové strategie,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, kontaktní preference, platební informace, historie objednávek a korespondence s Naší společností.

F. Obchodní aktivity a interní řízení

Vaše osobní údaje zpracováváme při provádění a organizaci naší podnikatelské činnosti. To zahrnuje obecné řízení, správu objednávek a správu našeho majetku. Naše společnost také zpracovává Vaše osobní údaje za účelem interního řízení.

Využíváme zařízení pro centrální zpracování, aby byla naše práce efektivnější. Provádíme audity, šetření, obchodní kontroly a spravujeme a používáme adresáře zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Dále Vaše osobní údaje

zpracováváme pro účely finanční správy a účetnictví, archivace a pojištění, právní a obchodní konzultace a pro řešení sporů.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno, platební a úvěrové informace, historie objednávek a plateb, korespondence s Naší společností a údaje generované v průběhu plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a Naší společností.

G. Organizační analýzy a rozvoj, výkazy pro vedení, akvizice a prodej

V naší společnosti zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni připravovat a předkládat zprávy a analýzy.

Používáme agregované/anonymizované osobní údaje pro vypracování zpráv pro vedení Naší společnosti a pro analýzu naší obchodní činnosti. Provádíme průzkumy mezi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery, abychom se dozvěděli více informací o Vašich názorech v rámci přípravy našich zpráv pro vedení Naší společnosti. Vaše osobní údaje zpracováváme

také pro účely podávání zpráv našemu vedení v souvislosti s fúzemi, akvizicemi a prodejem, a to za účelem realizace těchto transakcí.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom mohli zachovávat a rozvíjet obchodní aktivity,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, korespondence s Naší společností a informace, které jste nám poskytli v rámci našich průzkumů.

H. Používání našich webových stránek nebo aplikací

Používáte-li naše webové stránky, zpracováváme technické údaje, abyste mohli využívat funkce našich webových stránek

a abychom umožnili našim správcům webové stránky řídit a zlepšovat jejich fungování. Zadáte-li na naše webové stránky údaje, jako jsou například produktové preference nebo Vaše umístění pro přijímání informací nebo funkcí, Naše společnost tyto údaje bude zpracovávat za účelem poskytování požadovaných informací nebo funkcí. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme, abychom Vám umožnili ukládat Vaše údaje (jako jsou preference a produkty) do Vašich uložených položek a umožnili Vám sdílet je s ostatními v rozsahu možností sdílení, jež jste si nastavili na Vašem přístroji.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu vytvořit a zpřístupnit technicky vhodně fungující

webové stránky, a zlepšování funkce našich webových stránek,

- zpracováváme osobní údaje, které jste zadali přes webovou stránku nebo které byly generovány při použití webové

stránky Naší společnosti, a technické údaje z Vašeho přístroje, jako je jeho IP adresa, internetový vyhledávač, který používáte, stránky, které jste navštívili na našem webu, informace o tom, na které stránky klikáte a které procházíte, a délku Vaší návštěvy našich webových stránek.

I. Umožnění Vašeho kontaktu s námi

Naše společnost je aktivní na platformách sociálních médií, jako jsou Facebook, Twitter, LinkedIn a YouTube.

Kontaktujete-li Naši společnost prostřednictvím sociálních médií, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem odpovědí na Vaše dotazy a reakcí na Vaše vzkazy.

Navíc, když použijete záložku „Rezervace pokoje“ (http://www.hotelruzest.cz/pokoje)

na jedné z našich webových stránek nebo aplikací, můžete nás

kontaktovat prostřednictvím různých komunikačních kanálů. Poskytneme Vám naši e-mailovou adresu, abyste nám mohli zaslat svoji zpětnou vazbu a nabízená zlepšení, jakož i odkazy na naše webové stránky a údaje o sítích Twitter, Facebook a

YouTube. Když kliknete na jednu z nabízených ikon, odkážeme Vás na webovou stránku nebo aplikaci příslušné třetí strany.

Za tímto účelem

- zpracováváme osobní údaje na základě našeho legitimního zájmu, abychom odpovídajícím způsobem reagovali na Vaše

dotazy a správně Vás odkázali na stránky našich sociálních médií,

- zpracováváme komunikační kanály, které jste si vybrali k používání při komunikaci s námi, a osobní údaje, jež jste poskytli Naší společnosti. To zahrnuje Vaše (uživatelské) jméno, adresu, e-mailovou adresu a osobní údaje, které jste uvedli ve své zprávě. Navíc, když využijete odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran, může do Vašeho zařízení uložit soubory cookie i příslušná třetí strana.

3

J. Monitorování a kontrola

Monitorujeme naše procesy, abychom ověřovali dodržování našich směrnic a předpisů. V průběhu monitorovací činnosti můžeme získat přístup k Vašim osobním údajům a seznamovat se s nimi.

Za tímto účelem

- můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů,

- můžeme získat přístup k osobním údajům, které jsou uloženy v našich systémech a mohou být přezkoumány z důvodu kontroly dodržování předpisů. Osobní údaje, k nimž budeme mít přístup a které budou kontrolovány, nebudou z důvodu kontroly dodržování předpisů uchovávány, s výjimkou případů, kdy je budeme potřebovat pro další šetření

možného nedodržení předpisů,

- Vaše osobní údaje pro tento účel neuchováváme, nesouvisí-li s možným porušením. V takovém případě Vaše příslušné osobní údaje budeme uchovávat, dokud nebude dokončeno příslušné šetření nebo řízení.

K. Ochrana zdraví, bezpečnost a zajištění integrity

V Naší společnosti si vysoce ceníme Vašeho zdraví, ochrany, bezpečnosti a integrity. Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem zabezpečení ochrany našich zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a obchodních partnerů. Z toho důvodu ověřujeme Vaše oprávnění k přístupu do našich prostor a můžeme provádět ověření Vašich osobních údajů, se záznamy dostupnými

ve veřejných registrech státních a dozorových orgánů. Vaše osobní údaje zpracováváme také pro zajištění ochrany majetku Naší společnosti a našich zaměstnanců a zákazníků.

Za tímto účelem

- můžeme Vaše osobní informace zpracovávat na základě našeho legitimního zájmu na monitorování našich interních procesů a dodržování zákonů,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb a historie Vašich návštěv našich prostor.

L. Dodržování předpisů

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem dodržování zákonů a dalších právních předpisů, např. za účelem plnění daňových povinností a zákonných povinností souvisejících s obchodní činností. V případech stanovených

platnými zákony a jinými předpisy můžeme být povinni zpřístupnit Vaše osobní údaje správním nebo dozorovým orgánům.

Za tímto účelem

- zpracováváme Vaše osobní údaje k zajištění dodržování platných právních předpisů,

- zpracováváme Vaše kontaktní údaje, jako je Vaše adresa a e-mailová adresa, osobní údaje, jako je Vaše jméno a datum narození, historie objednávek a plateb, podrobnosti o DPH a jiných daních.

M. Účast na propagačních a jiných akcích

Posíláme Vám informace o propagačních akcích a pozvánky k účasti na různých aktivitách. Jestliže se rozhodnete pro účast na některé z těchto aktivit, potřebujeme Vaše osobní údaje, abychom byli schopni tyto aktivity organizovat. Navíc, pokud se některé z těchto aktivit zúčastníte, potřebujeme Vaše osobní údaje pro vyhodnocení předmětné propagační nebo

jiné akce.

Za tímto účelem

- Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování na základě Vašeho souhlasu před jeho odvoláním,

- zpracováváme Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a záznamy o příslušné akci.

3. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Naše společnost bude obecně uchovávat údaje obchodního partnera pouze po dobu požadovanou pro příslušný obchodní účel, v rozsahu přiměřeně nezbytném pro splnění požadavků platných právních předpisů.

Neprodleně po uplynutí příslušné lhůty pro uchovávání údajů, budou údaje:

(i) bezpečně vymazány nebo zničeny,

(ii) anonymizovány,

(iii) předány do archivu (nebude-li to zakazovat zákon nebo platný plán skartace).

4. KDO MÁ PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Přístup k Vašim osobním údajům v rámci Naší společnosti

Protože jsme globální organizací, údaje, které shromažďujeme, mohou být předávány do zahraničí v rámci celosvětové struktury naší společnosti. Vaše osobní údaje mohou být předávány mezi společnostmi skupiny, jíž je naše společnost

členem, akcionáři a propojenými společnostmi. Vaše informace předáváme pro administrativní účely a tak, abychom měli kompletní přehled o Vašich smlouvách se skupinou, k níž Naše společnost patří. Vaše údaje můžeme také předávat

s cílem nabídnout Vám kompletní balíček služeb a produktů.

Zaměstnanci Naší společnosti jsou oprávněni přistupovat k osobním údajům výhradně v rozsahu nezbytném pro stanovené účely a pro plnění jejich pracovních povinností.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje předány do země, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. Naše společnost však přijala opatření pro zajištění, že Vaše osobní údaje budou odpovídajícím způsobem chráněny.

4

Přístup třetích stran k Vašim osobním údajům

Pokud je to potřebné pro poskytování produktů a služeb Naší společnosti, mohou mít k Vašim osobním údajům přístup také následující třetí strany: banky, pojišťovny, IT dodavatelé, účetní, konzultanti a další subjekty, které mohou zpracovávat Vaše údaje v nezbytném rozsahu pro potřeby zajištění činnosti Naší společnosti.

Získá-li třetí strana přístup k Vašim osobním údajům, Naše společnost přijme smluvní, technická a organizační opatření, aby zajistila, že Vaše osobní údaje budou zpracovávány pouze v rozsahu, v němž bude toto zpracování nezbytné. Třetí strany budou Vaše osobní údaje zpracovávat výhradně v souladu s platnou právní úpravou.

Jsou-li osobní údaje předávány třetí straně v zemi, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijmeme opatření pro zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, např. sjednáním standardních smluvních

podmínek EU s těmito třetími stranami. V jiných případech budou Vaše osobní údaje předávány třetím stranám, pouze pokud to bude vyžadovat platný právní

předpis.

5. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENY

Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření k zajištění zachování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Zavedli jsme odpovídající technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů před náhodným a protiprávním zničením nebo náhodnou ztrátou, škodou, úpravou, neoprávněným zveřejněním nebo přístupem, jakož

i před všemi ostatními formami protiprávního zpracování (včetně nadbytečného shromažďování).

6. JAK MŮŽETE UPLATNIT SVOJE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům nebo přehled o nich a za určitých podmínek také právo na opravu anebo vymazání osobních údajů. Navíc máte právo požadovat omezení zpracování týkající se Vašich osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo k přenositelnosti údajů. Pro uplatnění svých práv na ochranu soukromí nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v

závěrečné části tohoto oznámení o ochraně údajů. Prosím vezměte na vědomí, že pro účely další komunikace Vás můžeme požádat o doplňující informace za účelem ověření Vaší identity.

7. MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?

Udělený souhlas můžete vždy odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že toto odvolání nebude mít retrospektivní dopad. Pro odvolání Vašeho souhlasu nás prosím kontaktujte s použitím kontaktních údajů uvedených v závěrečné části tohoto prohlášení o ochraně údajů.

8. JAK VZNÉST STÍŽNOST?

Máte-li stížnost ohledně používání Vašich osobních údajů Naší společností, můžete tuto stížnost vznést prostřednictvím kontaktní osoby, jejíž údaje jsou uvedeny v závěrečné části tohoto prohlášení. Vedle uplatnění stížnosti u Naší společnosti se můžete se svojí stížností obrátit také na dozorový orgán - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora

727/27, 170 00, Praha 7, Holešovice, https://www.uoou.cz/.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy ohledně způsobu, jak zpracováváme osobní údaje, přečtěte si prosím nejdříve toto prohlášení. V případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte info@hotelruzest.cz.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s obsahem tohoto prohlášení a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro účely, v rozsahu a způsobem stanoveným v tomto prohlášení.


HOTEL BÍLÁ RŮŽE Strakonice

Palackého náměstí 80
Strakonice 386 01
Česká Republika

Tel: +420 383 321 946
Fax: +420 383 326 822

E-mail: info@hotelruzest.cz

Restaurace
Tel: +420 383 321 946
E-mail: restaurant.br@seznam.cz

Hotel Strakonice - cards

REZERVACE HOTELU

Pokoj

1 1
Pokoj I

Prostorný jednolůžkový pokoj (dvoulůžkový pokoj obsazený 1 osobou) s LCD TV, SAT, rádio. Některé pokoje mají balkon. Velmi klidné pokoje.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Vana nebo sprcha, Služba buzení/Budík, Budík
Velikost pokoje: 28 m²
Velikost postele: 1 x jednolůžková postel

CZK 995,--
22 1
Pokoj II

Prostorný dvoulůžkový pokoj s manželskou postelí a LCD TV, SAT, rádio. Některé pokoje mají balkon. Velmi klidné pokoje.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Vana nebo sprcha, Služba buzení/Budík, Budík
Velikost pokoje: 28 m²
Velikost postele: 1 x manželská postel nebo 2 x jednolůžková postel

CZK 1.590,--
333 1
Pokoj III

Prostorný třílůžkový pokoj s manželskou postelí a jednolůžkem, LCD TV, SAT, rádio. Pokoje s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 60 m²
Velikost postele: 1 x jednolůžková postel, 1 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 2.100,--
4444 1
Pokoj IV

Velký čtyřlůžkový pokoj s dvěma manželskými postelemi, LCD TV, SAT, rádio. Pokoj s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 70 m²
Velikost postele: 2 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 2.650,--

Apartmán

1 1
Apartmán Apartmán

Velký podkrovní apartmán s třemi ložnicemi (max. 3 x manželská postel), 2 x obývací pokoj, 2 x LCD TV, SAT, rádio. Koupelna 2 x s vanou a toaletou. Apartmán s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 240 m²
Velikost postele: 3 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 1.590,--
22 1
Apartmán Apartmán

Velký podkrovní apartmán s třemi ložnicemi (max. 3 x manželská postel), 2 x obývací pokoj, 2 x LCD TV, SAT, rádio. Koupelna 2 x s vanou a toaletou. Apartmán s balkónem.

Vybavení pokoje: Posezení, Topení, Koberec, Zvuková izolace, Dlážděná/Mramorová podlaha, Skříň/Šatna, Sprcha, Toaletní potřeby zdarma, Toaleta, Koupelna, Sprcha, Služba buzení, Budík
Velikost pokoje: 240 m²
Velikost postele: 3 x manželská postel.

POZN.: - balkon, výhled na hrad a řeku, tiché prostředí.

CZK 1.990,--
Příjezd:

Odjezd:

Jméno a příjmení:

Firma:

Telefon:

E-mail:Souhlasím se Všeobecnými podmínkami.
Jedná se o nezávaznou objednávku, která musí být potvrzena ze strany hotelu.
Mapa stránek hotelu Strakonice | Všeobecné obchodní podmínky | Hlavní stránka » Všeobecne obchodni podmínky
Všechna práva vyhrazena Hotel Bílá Růže | Butab.cz